Διπλώματα οδήγησης

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Ο Υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας
 • Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα
  • ή τουλάχιστον για τρεις μήνες συνεχόμενα ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο για πολίτες της Ε.Ε.
  • ή τουλάχιστον για έξι μήνες συνεχόμενα ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο για πολίτες τρίτων χωρών

Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν

Επικοινωνία
Επικοινωνία Σχολών Οδηγών Balko

Χρόνος Ισχύος:

 • Δεκαπέντε (15) έτη

Download
Κατεβάστε το Test Drive Σχολών Οδηγών Balko

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:  Αρχική Χορήγηση Άδειας Οδήγησης Επέκταση Υπάρχουσας Άδειας Οδήγησης
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους

4 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (Δύο εξ’ αυτών προσκομίζονται στους γιατρούς για την έκδοση των πιστοποιητικών υγείας)

Πιστοποιητικό Υγείας από Γιατρό Παθολόγο συμβεβλημένο με τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής

Πιστοποιητικό Υγείας από Γιατρό Παθολόγο συμβεβλημένο με τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής

Φωτοαντίγραφο αποδεικτικό πληρωμής Ιατρών

Φωτοτυπία Υπάρχουσας  Άδειας Οδήγησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση τύπου Μ58

Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος

Κόστος έκδοσης καρτέλας υποψηφίου οδηγού:

Κόστος: Για την Αρχική Χορήγηση Άδειας Οδήγησης Για την Επέκταση Υπάρχουσας Άδειας Οδήγησης
e-Παράβολο χορήγησης άδειας οδήγησης αξίας 50,00€

e-Παράβολο εκτύπωσης εντύπου άδειας οδήγησης αξίας 30,00€

e-Παράβολο – Χαρτόσημο χορήγησης άδειας οδήγησης αξίας 18,00€

e-Παράβολο – Χαρτόσημο επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€

Αμοιβή Ιατρού- Παθολόγου 10,00€

Αμοιβή Ιατρού- Οφθαλμίατρου 10,00€

Κόστος εξετάσεων:

 • e-Παράβολο Θεωρητικής εξέτασης αξίας 10,00€
 • e-Παράβολο Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς αξίας 10,00€

Πιθανή επιπλέον Θεωρητική ή Πρακτική Εξέταση απαιτεί εκ νέου παράβολο

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • 21 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (δεν απαιτείται εφόσον πρόκειται για επέκταση υπάρχουσας άδειας οδήγησης)
 • 25 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης (ή 18 ώρες σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α)

Έναρξη Θεωρητικών Μαθημάτων:  Αμέσως μετά την έκδοση της καρτέλας του Υποψηφίου Οδηγού

Έναρξη Πρακτικών Μαθημάτων: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης.