Διπλώματα οδήγησης

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • Ο Υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας
  • Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα
    • ή τουλάχιστον για τρεις μήνες συνεχόμενα ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο για πολίτες της Ε.Ε.
    • ή τουλάχιστον για έξι μήνες συνεχόμενα ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο για πολίτες τρίτων χωρών
  • Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν
  • Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας C1

Επικοινωνία
Επικοινωνία Σχολών Οδηγών Balko

Χρόνος Ισχύος:

  • Πέντε (5) έτη

Download
Κατεβάστε το Test Drive Σχολών Οδηγών Balko

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Επέκταση από  Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης
C1
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους

2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Φωτοτυπία Υπάρχουσας  Άδειας Οδήγησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση τύπου Μ60

Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος

Κόστος έκδοσης καρτέλας υποψηφίου οδηγού:

Κόστος: Επέκταση από  Επαγγελματική Άδεια  Οδήγησης C1
e-Παράβολο εκτύπωσης εντύπου άδειας οδήγησης αξίας 30,00€

e-Παράβολο – Χαρτόσημο επέκτασης κατηγορίας αξίας 108,15€

Κόστος εξετάσεων:
• e-Παράβολο Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς αξίας 10,00€

Πιθανή επιπλέον Πρακτική Εξέταση απαιτεί εκ νέου το αντίστοιχο παράβολο

Υποχρεωτικά μαθήματα:
• 2 ώρες Πρακτικής εκπαίδευσης

Έναρξη Πρακτικών Μαθημάτων: Αμέσως μετά την έκδοση της καρτέλας του Υποψηφίου Οδηγού