Διπλώματα οδήγησης

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Ο Υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος ηλικίας
 • Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα
  • ή τουλάχιστον για τρεις μήνες συνεχόμενα ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο για πολίτες της Ε.Ε.
  • ή τουλάχιστον για έξι μήνες συνεχόμενα ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο για πολίτες τρίτων χωρών
 • Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν
 • Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας D

Επικοινωνία
Επικοινωνία Σχολών Οδηγών Balko

Χρόνος Ισχύος:

 • Πέντε (5) έτη

Download
Κατεβάστε το Test Drive Σχολών Οδηγών Balko

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Επέκταση από  Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης
Κατηγορίας D
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους

2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Φωτοτυπία Υπάρχουσας  Άδειας Οδήγησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση τύπου Μ63

Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος

Κόστος έκδοσης καρτέλας υποψηφίου οδηγού:

Κόστος: Επέκταση από  Επαγγελματική Άδεια  Οδήγησης Κατηγορίας  D
e-Παράβολο εκτύπωσης εντύπου άδειας οδήγησης αξίας 30,00€

e-Παράβολο – Χαρτόσημο επέκτασης κατηγορίας αξίας 108,15€

Κόστος εξετάσεων:

 • e-Παράβολο Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς αξίας 10,00€

 

Πιθανή επιπλέον Πρακτική Εξέταση απαιτεί εκ νέου το αντίστοιχο παράβολο

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • 10 ώρες Πρακτικής εκπαίδευσης

Έναρξη Πρακτικών Μαθημάτων:  Αμέσως μετά την έκδοση της καρτέλας του Υποψηφίου Οδηγού