Διπλώματα οδήγησης

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • Ο Υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος ηλικίας
  • Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα
    • ή τουλάχιστον για τρεις μήνες συνεχόμενα ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο για πολίτες της Ε.Ε.
    • ή τουλάχιστον για έξι μήνες συνεχόμενα ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο για πολίτες τρίτων χωρών
  • Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν
  • Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

Επικοινωνία
Επικοινωνία Σχολών Οδηγών Balko

Χρόνος Ισχύος:

  • Πέντε (5) έτη

Download
Κατεβάστε το Test Drive Σχολών Οδηγών Balko

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Επέκταση από Ερασιτεχνική Άδεια  Οδήγησης (Α, Β) Επέκταση από  Επαγγελματική Άδεια  Οδήγησης
(C1,C,C+E)
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους

4 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (Δύο εξ’ αυτών προσκομίζονται στους γιατρούς για την έκδοση των πιστοποιητικών υγείας)

Πιστοποιητικό Υγείας από Γιατρό Παθολόγο συμβεβλημένο με τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής

Πιστοποιητικό Υγείας από Γιατρό Παθολόγο συμβεβλημένο με τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής

Φωτοαντίγραφο αποδεικτικό πληρωμής Ιατρών

Φωτοτυπία Υπάρχουσας  Άδειας Οδήγησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση τύπου Μ61

Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος

Κόστος έκδοσης καρτέλας υποψηφίου οδηγού:

Κόστος: Επέκταση από Ερασιτεχνική Άδεια Οδήγησης (A,B) Επέκταση από  Επαγγελματική Άδεια  Οδήγησης (C1,C,C+E)
e-Παράβολο επέκτασης άδειας οδήγησης αξίας 50,00€

e-Παράβολο εκτύπωσης εντύπου άδειας οδήγησης αξίας 30,00€

e-Παράβολο – Χαρτόσημο επέκτασης κατηγορίας αξίας 108,15€

Αμοιβή Ιατρού- Παθολόγου 10,00€

Αμοιβή Ιατρού- Οφθαλμίατρου 10,00€

Κόστος εξετάσεων:
• e-Παράβολο Θεωρητικής εξέτασης αξίας 10,00€
• e-Παράβολο Θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι. 20,00€
• e-Παράβολο Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς αξίας 10,00€
• e-Παράβολο Πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. 20,00€

Πιθανή επιπλέον Θεωρητική ή Πρακτική Εξέταση απαιτεί εκ νέου το αντίστοιχο παράβολο

Υποχρεωτικά μαθήματα:
• 15 ώρες Θεωρητικής εκπαίδευσης μηχανολογίας (ή 6 ώρες σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης κατηγορίας C)
• 15 ώρες Πρακτικής εκπαίδευσης (ή 6 ώρες σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης κατηγορίας C)

Έναρξη Θεωρητικών Μαθημάτων: Αμέσως μετά την έκδοση της καρτέλας του Υποψηφίου Οδηγού

Έναρξη Πρακτικών Μαθημάτων: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης.

Υπαγωγή στις εξαιρέσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών:

Στις περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος οδηγός κατηγορίας D δεν επιθυμεί την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών διότι ως οδηγός οχήματος υπάγεται σε κάποια εκ των εξαιρέσεων του Νόμου:
III. οφείλει να συμπληρώσει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μία Υπεύθυνη Δήλωση τύπου Μ62
IV. απαλλάσσεται από το κόστος απόκτησης Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών