Δίπλωμα Οδήγησης Κατηγορίας C έχοντας Κατηγορία C1